2005 Master-Course Graduates

[ Takatsugu Ono] [Motoaki Kato ] [Reiko Komiya]
[Kenichi Tanamachi] [Yasuhiro Dougo] [Shigeharu Matsusaka]


Takatsugu Ono
Rg.# :TD042003
Research: Image Processing

Motoaki Kato
Rg.# :TD042004
Research: Low-Power Motion Estimation Processor Design

Reiko Komiya
Rg.# : TD042005
Research: Cache Leakage Energy Reduction

Ken'ichi Tanamachi
Rg.# :TD042008
Research : Low-Power Design

Yasuhiro Dougo
Rg.# : TD042009
Research: High-Performance Memory Architecture

Shigeharu Matsusaka
Rg.# :TD042016
Research: Design of Reliable ProcessorClick here for English Version