Graduates 2003               
[ Reiko Komiya] [ Shigeharu Matsusaka] [ Kenichi Tanamachi] [ Kazuhiro Yamaguchi]
[ Takatsugu Ono] [ Yasuhiro Dougo] [ Noriyuki Yamada] [ Tadashi Matsuo]


Reiko Komiya
Rg.# : TL001208
Research: Low power

Shigeharu Matsusaka
Rg.# :TL001215
Research: Research on Reliable Processor

Kenichi Tanamachi
Rg.# :TL001246
Research: TCP IP hardware design

Kazuhiro Yamaguchi
Rg.# : TL001270
Research: Design of ME PE

Takatsugu Ono
Rg.# :TL001273
Research: Low-power multiplier design

Yasuhiro Dougo
Rg.# : TL001284
Research :

Noriyuki Yamada
Rg.# :TL001285
Research: Low-power multiplier

Tadashi Matsuo
Rg.# : TL991252
Research: Low-power multiplier
Click here for Japanese Version