Alumni

 

2001 Bchelors
           
[Taro iwashiro] [Shunji Ohban] [Momoka Kukita] [Aki Kurohara]
[Akane Gotsu] [Katsuhisa Shikata] [Tatsuro Nagae] [Toshiaki Nagahama]
[Mizuka Fukagawa] [Toshiyuki Yahazu] [Masahiro Ohba] [Mitsumasa Fujino]

Taro Iwashiro
Email :
Rg.# TL981222
Research :Low-Power Processor

Shunji Ohban
Email :
Rg.# : TL981235
Research :Low-Power Multiplier Design

Momoka Kukita
Email :
Rg.# : TL981254
Research :Adiabatic Circuit 

Aki Kurohara
Email :
Rg.# TL981258
Research :Low-Power Processor

Akane Gotsu
Email :
Rg.# :TL981262
Research :Image Processing

Katsuhisa Shikata
Email :
Rg.# : TL981270
Research :Image Processing

Tatsuro Nagae
Email :
Rg.# : Tl981310
Research: FIFO memory design

Toshiaki Nagahama
Email : tl981311@mail.tl.fukuoka-u.ac.jp
Rg.# : TL981311
Research : Low-Power Memory Design

Mizuka Fukagawa
Email :
Rg.# : TL981330
Research: Adaptive Bit-width Memory Access

Toshiyuki Yahazu
Email : tl971322@cis.fukuoka-u.ac.jp
Rg.# :TL971322
Research :Adiabatic Circuit

Masahiro Ohba
Email : tl971226@cis.fukuoka-u.ac.jp
Rg.# : TL971226
Research :Adiabatic Circuit

Mitsumasa Fujino
Email :
Rg.# : TL971297
Research: Research on Low-Power Multiplier
Click here for English Version