Alumni


1998 Bachelors

[Takanori Toko] [Takashi Fukumoto] [Youji Inokuchi] [Shinichi Shinya]

Not available Takanori Toko
Email :
Rg# : TL941240
Research : Design Automation

Not available Takashi Fukumoto
Email :
Rg# : TL941310
Research : VLSI dDesign

Not available Youji Inokuchi
Email :
Rg# : TL951205
Research : VLSI Design

Not available Shinichi Shinya
Email :
Rg# :
Research : Java Computing